Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató! 

Értékeljük bizalmadat, és ezért mindent megteszünk, hogy a kapcsolatunk biztonságos és örömteli legyen. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett, www.golnet.hu domain néven elérhető oldalhoz (továbbiakban Szolgáltatás) kapcsolódó, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre és cookie-kra vonatkozó tájékoztatást. 

A golnet.hu honlap, illetve az azt működtető Oláh Gábor e.v. a honlapon hirdetett bármilyen szolgáltatás megvásárlását a honlapról letölthető, PDF formátumú űrlapokon keresztüli regisztrációhoz köti. A regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A Szolgáltatáson keresztül birtokába jutott minden adatot az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. Jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a https://www.golnet.hu/dokumentumok/adatvedelmi-tajekoztato.html címen. 

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. Bármilyen a honlapon feltüntetett szolgáltatás megrendelése a jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelenti. 

A Szolgáltatás használata során Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Adatkezlő bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre (pl. domain regisztrátor, könyvelő, akik Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni). Adatkezelő a birtokában levő adatokat a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. 

Kereskedelmi célú hírlevél küldése semmilyen formában nem történik.
Évente maximum 2 alkalommal történhet olyan tartalmú e-mail küldése, amely információkat tartalmaz a megvásárolt szolgáltatás tartalmával, annak változásával vagy a szolgáltatáshoz tartozó támogatással kapcsolatban

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre, statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az egyes informatikai rendszerek által (Adatkezelő a szamlanyilvantarto.hu rendszerét használja), a szolgáltatások megrendeléséből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 


Adatai, regisztrációja törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az e-mail címen. A személyes adatok törlése a rendelt szolgáltatás azonnal megszűnését eredményezi.

Adatkezelésnél elveink az alábbi jogszabályok szerint járunk el: 

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról; 
17/1999 (II. 5) kormányrendelet - a távollevők között kötött szerződésekről; 
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól; 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; 
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és az egyes korlátairól; 
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

Adatkezelő személye: 

Név: Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó 
Székhely: 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12.
Levelezési cím: 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12.
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 50737785 
Adószám: 67770683-1-33
Ügyvezető telefonszáma: +36 30 589 8194
E-mail címek
- Szolgáltatás értékesítés:
- Megvásárolt szolgáltatással kapcsolatos hibabejelentés, általános érdeklődés:

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés: A golnet.hu honlapon feltüntetett szolgáltatások megrendelése a honlapon megtalálható űrlapok kitöltéséhez, és így néhány személyes adat megadásához kötött. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadandó adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során Adatkezelő egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak: tulajdonos és kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, teljes címe, értesítési telefonszáma, e-mail címe. Eltérő számlázási cím esetén a számlázási név és teljes cím megadása szükséges. Felhasználó kérheti regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését. A személyes adatok törlése a rendelt szolgáltatás azonnal megszűnését eredményezi, mivel a szolgáltatások biztonságos és jogszerű használatához a regisztrációkor megadott adatok szükségesek. Ezek hiányában a szolgáltatás nem biztosítható.

Honlap-látogatottsági adatok kezelése: Adatkezelő felhasználói számítógépeinek egyes adatai (böngésző, operációs rendszer típusa) és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. A honlap-látogatottság méréséhez az Adatkezelő a Piwik nevű nyílt forráskódú alkalmazást használja, melyet az Adatkezelő saját bérleményében lévő szerveren futtat a www.golnet.hu domain alatt.

Cookie-k és web beacon-ök elhelyezése, célja: A Szolgáltatás használatakor Adatkezelő cookie-kat használ, mely kizárólag a látogatottsági adatokhoz köthető információkat tartalmaz. 


Az adatkezelés célja 

A golnet.hu oldal szolgáltatásainak hatékony működtetése 
a regisztrált felhasználók azonosítása, 
a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, 
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk, stb.) 
működési problémák elhárítása 

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

Adatfeldolgozók megnevezése: 
Creditech Magyarország Kft., 7300 Komló, Függetlenség utca 10. 2/5., Tevékenység: online számlázás

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó által működtetett vállalkozás birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.golnet.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a honlapon feltüntett szolgáltatásokat megrendeli, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

Adatbiztonság 

Bár Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében Adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. 

Záró rendelkezések 

Jogok gyakorlása, jogorvoslat 

Felvilágosítás: A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az e-mail címen. 

Adatmódosítás, adattörlés 

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót az Adatváltozási űrlap kitöltésével kérvényezhetnek. A regisztrált felhasználó írásban, az e-mail címre elküldött levélben kérheti az adatai törlését. Az adatok törlése a megrendelt szolgáltatás azonnali megszűnését jelenti.

Jogorvoslat 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu, , postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Telefon: +361 391 14 00, Fax: +361 391 14 10) segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 

Felelősség 

Adatkezelő a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében. Közzétéve: 2017. január 24-én

A weboldalunk sütiket használ. A weboldal használatával hozzájárulsz a sütik használatához.
További információ